Odobreni projekti centru za socijalni rad za opštinu čoka
Centru za socijalni rad za opštinu Čoka odobrena su 2 projekta: prvi „Mi smo ok“ odobren je od strane Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju, dok je drugi projekat odobren od strane Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice.

Projektom „ Mi smo ok“ nastavlja se rad Kluba za mlade, koji je formiran oktobra 2011. godine i čiji je rad po planiranim projektnim aktivnostima podržanim od strane Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju završen krajem 2012. godine. Cilj rada Kluba je da se kroz sadržaje vanporodičnih aktivnosti animiraju deca i mladi sa problemima u ponašanju kako bi se lakše izvršio uticaj na izmenu njihovog delikventnog i asocijalnog obrasca ponašanja u društveno poželjnom smeru. Radom Kluba biće obuhvaćeno 15-oro dece i mladih uzrasta od 12 do 18 godina sa teritorije cele opštine Čoka, koju su u sukobu sa zakonom, mladi sa asocijalnim ponašanjem, kao i drugi mladi u riziku, u sukobu sa roditeljima i zajednicom. Svojim radom, Klub i radnici Centra, doprineće smanjenju prekršajnih i krivičnih dela dece i mladih, integraciji i većem aktivnom učešću mladih u društvu, te im pružiti podršku za samostalan život.

Drugi projekat, odobren je Centru za socijalni rad kao ustanovi socijalne zaštite u čijem radu su u službenoj upotrebi jezici i pisma manjinskih nacionalnih zajednica. Cilj projekta je da se štampanjem dvojezične brošure (srpski-mađarski) obezbedi vidljivost rada Centra i informisanje što većeg broja građana na jeziku nacionalne manjine o aktivnostima i uslugama socijalne zaštite radi prevencije i otklanjanja posledica različitih društvenih problema.

Ardala T.