Poseta ministra Đorđevića Proslava rođendana
Pomoć u kući
Kvalitet života u jednom društvu se meri njegovom sposobnošću da na adekvatan, pravedan, funkcionalan, ekonomičan način organizuje zadovoljavanje potreba građana.

Strategijom socijalne zaštite za Opštinu Čoka usvojenom 2007.g. na osnovu identifikovanih potreba građana su definisane usluge koje će se razvijati i pružati na teritoriji Opštine Čoka i to:

  • Pomoć u kući za stare
  • Dnevni boravak za decu i mlade sa smetnjama u razvoju


Obavezu uspostavljanja ,finansiranja i kontrolu usluga socijalne zaštite u zajednici je u nadležnosti lokalne samouprave.

Pomoć i nega u kući se pruža počev od 2007g i namenjena je starim i osobama sa invaliditetom gde porodična podrška nepostoji ili nije dovoljna.Usluga je struktuirana tako da predstavlja podršku u zadovoljavanju svakodnevnih životnih potreba u kući korisnika sa ciljem unapređenja kvaliteta života i sprečavanja ili odlaganja smeštaja u institucije.Uslugu pružaju obučene gerontodomaćice, gerontonegovateljice i gerontodomaćini.

Dnevni boravak za decu i mlade sa smetnjama u razvoju, usluga se pruža počev od 2011.g. namenjena je deci i mladima sa teškoćama u razvoju sa osnovnom svrhom podizanja kvaliteta života i podrške ostanku u prirodnom okruženju.Uslugom u bezbednom okruženju kroz struktuirane aktivnosti pruža se podrška razvoju životnih veština ,očuvanju ili razvoju socijalnih ,kognitivnih i fizičkih funkcija korisnika .