Usluge

Novačana socijalna pomoć

Pravo na novčanu socijalnu pomoć pripada pojedincu, odnosno porodici, koji svojim radom, prihodima od imovine ili iz drugih izvora ostvaruju prihod manji od iznosa novčane socijalne pomoći utvrđenog Zakonom o socijalnoj zaštiti...

Jednokratna novačana pomoć

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć obezbeđuje se licu koje se iznenada ili trenutno nađe u stanju socijalne potrebe. Stanjem socijalne potrebe se smatra takvo stanje u kojem je pojedincu ili porodici neophodna društvena pomoć...

Hraniteljstvo

Hraniteljstvo ili porodični smeštaj je oblik zaštite kojim se detetu obezbeđuje zamena za prirodnu porodičnu sredinu, najbliža toj sredini, a da se pri tom ne dira u porodični status deteta, niti se između deteta i članova porodice u kojoj je dete zbrinuto...