Hraniteljstvo

Hraniteljstvo ili porodični smeštaj je oblik zaštite kojim se detetu obezbeđuje zamena za prirodnu porodičnu sredinu, najbliža toj sredini, a da se pri tom ne dira u porodični status deteta, niti se između deteta i članova porodice u kojoj je dete zbrinuto, uspostavlja odnos roditeljstva.

Hraniteljstvo može biti:

 • Do razrešenja krizne situacije u porodici deteta
 • Do osamostaljivanja deteta

Hraniteljstvo može biti bez naknade (prema ličnom opredeljenju hranitelja) i sa naknadom koja se izdvaja iz budžeta Republike Srbije. Hraniteljska porodica treba detetu da pruži sigurnost, ljubav, toplinu i podršku. Ona treba da brine o njegovom zdravlju, školovanju i vaspitanju.

Hraniteljska porodica, odnosno hranitelj ne može biti:

 • Porodica u kojoj članovi nemaju lična svojstva i sposobnosti da vrše roditeljske dužnosti
 • Osoba koja je lišena roditeljskog prava
 • Osoba koja je lišena poslovne sposobnosti
 • Osoba čiji su interesi u suprotnosti sa interesima deteta
 • Osoba od koje se, s obzirom na lična svojstva, odnose sa detetom i njegovim roditeljima, ne može očekivati da će za dete obezbediti dovoljno sigurnu i podsticajnu sredinu

dokumentacija uz zahtev za zasnivanje hraniteljstva

 • Fotokopija lične karte
 • Izvod iz matične kljige rođenih
 • Izvod iz matične knjige venčanih
 • Uverenje o državljanstvu
 • Lekarsko uverenje
 • Potvrda o zaposlenju i primanjima
 • Potvrda o imovini
 • Uverenje o neosuđivanosti(pribavlja CSR po službenoj dužnosti)
 • Uverenje da se protiv hranitelja ne vodi istraga,odnosno da nije podignuta optužnica
 • Uverenje da nije lišen roditeljskog prava
 • Uverenje da nije lišen poslovne sposobnosti
 • Potvrda da nije na evidenciji lica protiv koga je određena mera zaštite od nasilja u porodici