Dnevni boravak za decu i mlade sa smetnjama u razvoju

Aktivnosti usluge dnevnog boravka usmerene su ka razvijanju i očuvanju potencijala korisnika, odnosno pripremi korisnika za održiv nezavisan život.

Aktivnosti usluge dnevnog boravka realizuju se u skladu sa svrhom usluge, karakteristikama korisničke grupe, kapacitetima korisnika, individualnim planom i, u zavisnosti od potreba korisnika, obuhvataju jednu ili više sledećih aktivosti ili sl.:

 1. podršku u izgradnji i održavanju pozitivnih odnosa sa odraslima i decom;
 2. podršku u učenju, održavanju i razvijanju kontakata sa lokalnom zajednicom;
 3. organizovanje radno-okupacionih odnosno edukativnih aktivnosti, koje podstiču razvoj novih znanja i veština;
 4. razvijanje metoda rada koje ohrabruju učestvovanje korisnika u aktivnostima u zajednici;
 5. organizovanje slobodnog vremena u skladu sa potrebama i interesovanjima korisnika;
 6. organizovanje prigodnih kulturno-zabavnih sadržaja u okviru dnevnog boravka, odnosno omogućavanje korisnicima da prisustvuju aktivnostima u zajednici;
 7. razvoj veština za prepoznavanje i rešavanje problema;
 8. razvoj komunikacionih veština;
 9. razvoj veština za samozaštitu;
 10. razvoj veština i znanja potrebnih za život zajednici;
 11. rehabilitacione i terapijske aktivnosti.