Pojačan nadzor roditelja

Kada nadležni sud izrekne maloletniku/ci meru pojačanog nadzora roditelja, uloga centra za socijalni rad tiče se kontrole realizacije mere. Stručni tim mesno nadležnog centra obavlja razgovore sa roditeljima, maloletnikom/com, obavlja posete porodici i, najmanje jednom u šest meseci, šalje izveštaj sudu o toku realizacije vaspitne mere i eventualnim promenama u socijalnom, psihološkom i/ili pedagoškom statusu maloletnika/ca i njegove/njene porodice.