Procene u vezi sa vršenjem roditeljskog prava i poveravanja deteta u postupku razvoda braka

Osim stručne procene koja se donosi na osnovu sagledavanja celokupnog konteksta (socijalnog, psihološkog, pedagoškog, pravnog) u kome dete živi, zadatak stručnih radnika Centra je i da u što većoj meri zaštite decu i mlade osobe i da im pruže podršku u procesu razvoda ili razdvajanja, koji je bolan za sve članove porodice, a najviše za njih, ali da istovremeno obezbede i njihovu participaciju u samom postupku. Deca i mlade osobe imaju pravo da učestvuju i da se izjasne sa kojim roditeljem žele da žive nakon razvoda ili prekida vanbračne zajednice, da izraze svoje stavove i mišljenja o svim pitanjima koja ih se tiču, kao i da budu upoznati sa postupkom u celini, a postupak je sledeći:

 

  • Ukoliko jedan od partnera donese odluku da želi da prekine zajednicu, bračnu ili vanbračnu, podnosi tužbu nadležnom sudu (ako se oba partnera dogovore o razvodu i svim bitnim pitanjima vezanim za dete/decu, podnose sporazumni predlog)
  • Nadležni sud šalje zahtev mesno nadležnom centru za socijalni rad, koji zatim procenjuje podobnost roditelja i da li je eventualni dogovor roditelja u skladu sa najboljim interesima maloletne dece. U toku postupka, stručni radnici pozivaju roditelje i obavljaju jedan ili više razgovora sa njima, sa decom obavljaju terensku posetu porodici kako bi doneli svoj nalaz i mišljenje i zatim ga dostavili sudu koji je nadležan za donošenje odluke.
  • Ukoliko se tokom rada sa porodicom proceni da je u konkretnom slučaju potrebno dalje praćenje, u smislu preventivnog ili korektivnog nadzora nad vršenjem roditeljskog prava, ili su potrebe klijenata takve da je dalje angažovanje stručnjaka neophodno, pravi se plan zaštite i nastavlja rad sa porodicom.