Pojačan nadzor organa starateljstva

Kada nadležni sud izrekne maloletniku/ci meru pojačanog nadzora organa starateljstva, centar za socijalni rad sprovodi vaspitnu meru. Stručni tim nadležnog centra sastavlja plan i program realizacije vaspitne mere i redovno, najmanje jednom u šest meseci, obaveštava sud o realizaciji mere.

Realizacija mere obavlja se kroz informativne i savetodavne razgovore sa maloletnikom/com i roditeljima, posete porodici. Ukoliko u okviru vaspitne mere postoji posebna obaveza, stručni tim sarađuje sa drugim institucijama – školom, Institutom za mentalno zdravlje, i dr. U zavisnosti od toka realizacije, centar za socijalni rad može da predloži sudu obustavu vaspitne mere.