Rezultati rada usluge pomoć i nega u kući za 2015. godinu

Pomoć i nega u kući je jedna od dnevnih usluga u zajednici čiji je pružalac licencirana Organizaciona jedinica Centra za socijalni rad za opštinu Čoka „Služba za ostvarivanje lokalnih usluga socijalne zaštite“.

Svrha ove usluge je podrška korisnicima u zadovoljavanju svakodnevnih životnih potreba, kako bi se unapredio ili održao kvalitet života ili odložio institucionalni smeštaj. Namenjena je starim, odraslim, hronično obolelim osobama, licima sa invaliditetom i drugim licima koja nisu u stanju da se staraju sami o sebi, a žive sami i porodična ili srodnička podrška je neadekvatna, nedovoljna ili ne postoji.

Da bi neko lice koristilo uslugu mora zadovoljiti opšte kriterijume prijema propisane Pravilnikom: u pogledu prebivališta što podrazumeva da korisnik usluge mora imati mesto prebivališta na teritoriji opštine Čoka, u pogledu godina starosti-uslugu mogu koristiti lica starija od 65 godina, kao i hronično obolela lica i lica sa invaliditetom mlađa od 65 godina, u pogledu psihofizičkog statusa koji podrazumeva zdravstveno stanje korisnika, u pogledu kapaciteta pružaoca usluge u smislu da je u prijemnoj proceni utvrđeno da pružalac može s obzirom na svoje kapacitete adekvatno zadovoljiti potrebe korisnika i u pogledu porodične podrške potrebno je da se radi o licu čija je porodična podrška nedovoljna ili nije raspoloživa.

Tokom 2015. godine broj korisnika usluge kretao se od 99 u junu do 103 korisnika u mesecu decembru, dok se u prva dva meseca ove godine može konstatovati značajan porast broja podnetih zahteva za korišćenje usluge.

U periodu od 29.06. do 06.08.2015. godine Centar za socijalni rad za opštinu Čoka je kao pružalac usluge sproveo ispitivanje zadovoljstva korisnika uslugom kom prilikom je korišćenim upitnikom obuhvaćeno 78 domaćinstava, odnosno korisnika usluge. Evaluacija je pokazala visok stepen zadovoljstva korisnika uslugama pruženim od strane gerontodomaćina, gerontodomaćica i gerontonegovateljica sa kojima imaju izgrađen odnos poverenja i koje može se reći smatraju članovima svoje porodice. Tokom obilaska domaćinstava zabeleženi su i neki od komentara korisnika koji svedoče o tome, poput: “Zadovoljna sam. Jako su nam potrebni. Meni je jako pametno što je ovo organizovano”, “Sve je u redu, prijatni su, dobri su, radosna sam što dolaze”…

U 2016. godine se pored nastavka saradnje sa svim značajnim akterima u lokalnoj zajednici planira i saradnja sa Hemijsko-prehrambenom srednjom školom u Čoki u kojoj postoji smer za muškog i ženskog frizera, a u cilju uvođenja frizerskih usluga za korisnike pomoći i nege u kući, čime bi se ostvarila dvostruka korist, kako za učenike navedene škole koji bi time stekli praksu, tako i za naše najstarije sugrađane koji bi zadovoljili svoje potrebe za frizerskim uslugama.