Služba za ostvarivanje lokalnih usluga socijalne zaštite

Centar za socijalni rad pruža usluge procene i planiranja, a druge usluge socijalne zaštite može pružati samo u okviru svoje posebne organizacione jedinice, ako dobije licencu za pružanje određene usluge i ako u lokalnoj zajednici nema drugog ovlašćenog pružaoca usluge socijalne zaštite.

Stručni radnik centra za socijalni rad koji je raspoređen na radno mesto na kom se obavljaju poslovi javnih ovlašćenja ne može u radno vreme da radi na pružanju usluga koje po ovom zakonu obezbeđuje jedinica lokalne samouprave.

Uskladu sa navedenim zakonskom odredbom lokalna samouprava je inicirala osnivanje organizacione jedinice pri Centru za socijalni rad – službu za ostvarivanje lokalnih usluga socijalne zaštite imajući u vidu da u Opštini Čoka nije razvijen neprofitni niti profitni sektor koji bi bio kompetentan da pruža usluge socijalne zaštite iz nadležnosti lokalne samouprave.

Od januara 2013g. uspostavljena je organizaciona jedinica koja je počela sa radom.