Delatnost centra za socijalni rad

Socijalna zaštita jeste organizovana društvena delatnost od javnog interesa čiji je cilj pružanje pomoći I osnaživanje za samostalan I produktivan život u društvu pojedinaca I porodica kao I sprečavanje nastajanja I otklanjanje posledica socijalne isključenosti.

Ciljevi socijalne zaštite

1) dostići odnosno održavati minimalnu materijalnu sigurnost i nezavisnost porodice i pojedinca u zadovoljavanju životnih potreba
2) obezbediti dostupnost usluga I ostvarivanje prava u socijalnoj zaštiti;
3) stvoriti jednake mogućnosti za samostalan život i podsticati na socijalnu uključenost;
4) očuvati i unaprediti porodične odnose kao i unaprediti porodičnu,rodnu i međugeneracijsku solidarnost;
5) preduprediti zlostavljanje,zanemarivanje ili eksploataciju,odnosno otkloniti njihove posledice.

Ciljevi socijalne zaštite se ostvaruju pružanjem usluga socijalne zaštite I drugim aktivnostima koje predupređuju,umanjuju ili otklanjaju zavisnost pojedinca I porodica od socijalnih službi.

Pravo na socijalnu zaštitu

Svaki pojedinac I porodica kojima je neophodna društvena pomoć I podrška radi savladavanja socijalnih I životnih teškoća I stvaranja uslova za zadovoljenje osnovnih životnih potreba imaju pravo na socijalnu zaštitu.
Pravo na socijalnu zaštitu obezbeđuju se pružanjem usluga socijalne zaštite I materijalnom podrškom.

U centru za socijalni rad ostvaruju se zakonom o socijalnoj zaštiti utvrđena prava i obezbeđuje pružanje usluga socijalne zaštite.
Centar za socijalni rad osniva jedinica lokalne samouprave.

Centar za socijalni rad odlučuje o ostvarivanju prava korisnika utvrđenih ovim zakonom i o korišćenju usluga socijalne zaštite koje obezbeđuje Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave i vrši druge poslove utvrđene zakonom i propisima donetim na osnovu zakona.
Centar za socijalni rad, u skladu sa aktima jedinice lokalne samouprave, učestvuje u poslovima planiranja i razvoja socijalne zaštite u jedinici lokalne samouprave.

JAVNA OVLAŠĆENJA

1. U vršenju javnih ovlašćenja, centar u skladu sa zakonom odlučuje o :

1. ostvarivanje prava na novčanu socijalnu pomoć;
2. ostvarivanje prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica;
3. ostvarivanje prava na pomoć za osposobljavanje za rad;
4. ostvarivanje prava na smeštaj u ustanovu socijalne zaštite;
5. ostvarivanje prava na smeštaj odraslog lica u drugu porodicu;
6. hraniteljstvu;
7. usvojenju;
8. starateljstvu;
9. određivanju i promeni ličnog imena deteta;
10. merama preventivnog nadzora nad vršenjem roditeljskog prava;
11. merama korektivnog nadzora nad vršenjem roditeljskog prava;

2. U vršenju javnih ovlašćenja, centar u skladu sa zakonom, obavlja sledeće poslove:

– sprovodi postupak posredovanja –medijacije u porodičnim odnosima(mirenje i nagodba);
– dostavlja nalaz i stručno mišljenje ,na zahtev suda u parnicama u kojima se odlučuje o zaštiti prava deteta ili o vršenju, odnosno lišenju roditeljskog prava;
– dostavlja, na zahtev suda, mišljenje o svrsishodnosti mere zaštite od nasilja u porodici koju je tražio drugi ovlašćeni tužilac;
– pruža pomoć u pribavljanju potrebnih dokaza sudu pred kojim se vodi postupak u sporu za zaštitu od nasilja u porodici;
– sprovodi postupak procene opšte podobnosti hranitelja, usvojitelja i staratelja;
– vrši popise i procenu imovine lica pod starateljstvom;
– sarađuje sa javnim tužiocem,odnosno sudijom za maloletnike u izboru i primeni vaspitnih naloga;
– sprovodi medijaciju između maloletnog učinioca i žrtve krivičnog dela;
– podnosi izveštaj o ispunjenju vaspitnog naloga javnom tužiocu, odnosno sudiji za maloletnike;
– prisustvuje po odobrenju suda radnjama u pripremnom postupku protiv maloletnog učinioca krivičnog dela;
– dostavlja mišljenje sudu pred kojim se vodi krivični postupak protiv maloletnika u pogledu činjenica koje se odnose na uzrast maloletnika, činjenica potrebnih za ocenu njegove zrelosti, ispituje sredinu u kojoj i prilike u kojima živi i druge okolnosti koje se tiču njegove ličnosti i ponašanja;
– prisustvuje sednici veća za maloletnike i glavnom pretresu u krivičnom postupku protiv maloletnog učinioca krivičnog dela;
– obaveštava sud nadležan za izvršenje zavodske vaspitne mere i organ unutrašnjih poslova kada izvršenje ne može da započne ili da se nastavi zbog odbijanja ili bekstva maloletnika;
– stara se o izvršenju vaspitnih mera posebnih obaveza;
– proverava izvršenje vaspitne mere pojačanog nadzora od strane roditelja, usvojitelja ili staratelja i ukazuje pomoć u izvršenju mere;
– proverava izvršenje vaspitne mera pojačanog nadzora u drugoj porodici i ukazuje pomoć porodici u koju je maloletnik smešten;
– sprovodi vaspitnu meru pojačanog nadzora od strane organa starateljstva tako što brine o školovanju maloletnika, njegovom zaposlenju odvajanju iz sredine koja na njega štetno utiče potrebnom lečenju i sređivanju prilikama u kojima živi;
– stara se o izvršenju vaspitne mere pojačanog nadzora uz obavezu dnevnog boravka u ustanovi za vaspitanje i obrazovanje maloletnika;
– dostavlja sudu i javnom tužiocu za maloletnike izveštaj o toku izvršenja vaspitnih mera o čijem se izvršenju radi;
– obavlja druge poslove utvrđene zakonom.

Centar u vršenju javnih ovlašćenja pruža usluge socijalnog rada i pokreće sudske postupke kada je zakonom za to ovlašćen.
Praćenje i proučavanje pojava u oblasti socijalne i pravne zaštite i preventivna delatnost.

Drugi poslovi centra za socijalni rad

Centar za socijalni rad inicira i razvija preventivne i druge programe koji doprinose zadovoljavanju individualnih i zajedničkih potreba građana u oblasti socijalne zaštite na teritoriji jedinice lokalne samouprave za koju je osnovan, inicira i razvija preventivne i druge programe koji doprinose sprečavanju i suzbijanju socijalnih problema i obavlja i druge poslove u oblasti socijalne zaštite, u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Pružanje usluga u centru za socijalni rad

Centar za socijalni rad pruža usluge procene i planiranja, a druge usluge socijalne zaštite pruža samo u okviru svoje posebne organizacione jedinice-Službe za ostvarivanje lokalnih usluga socijalne zaštite.