Javni rad „Za dostojanstvenu starost“

Dana 20.06.2013. godine Centar za socijalni rad za opštinu Čoka zaključio je sa Nacionalnom službom za zapošljavanje ugovor o sprovođenju javnog rada pod nazivom „Za dostojanstvenu starost“.

Na sprovođenju javnog rada koji će trajati 3 meseca počev od 29.07.2013. godine biće angažovana 22 lica: 8 gerontodomaćina, 9 gerontodomaćica, 3 gerontonegovateljice, koordinator službe i ekonomski saradnik, dok će usluge navedenih lica koristiti 120 staračkih samačkih domaćinstava.

Program javnog rada će omogućiti kontinuitet i unapređenje već uspostavljene usluge socijalne zaštite „Pomoć i nega u kući“ čija je svrha podrška starima, hronično obolelim licima i drugim licima koja nisu u stanju da se staraju sama o sebi u zadovoljavanju svakodnevnih životnih potreba u vlastitim domaćinstvima, kako bi se unapredio ili održao kvalitet života i sprečio ili odložio institucionalni smeštaj.

Realizacijom ciljeva programa javnog rada na teritoriji opštine Čoka stvaraju se uslovi da se gore navedenoj ranjivoj kategoriji stanovništva u već dovoljno teškim vremenima obezbedi dostojanstvena starost kroz izgradnju sistema organizovane brige o starima koji prema dostupnim podacima čine 22% od ukupnog broja stanovnika naše opštine.