Program obuke stručnog usavršavanja

U organizaciji Centra za socijalni rad za opštinu Čoka, u prostorijama hotela „Ždrebac“ u Čoki, u vremenskom periodu od 18. do 20. aprila 2013. godine, održan je program obuke stručnog usavršavanja Podsticanje prosocijalnog i prevencija agresivnog ponašanja mladih.

Autorke, a ujedno i voditeljke ovog programa obuke su dr Snežana Joksimović, prof. dr Slobodnka Gašić-Pavišić i mr Marija Jelić, s tim da je tokom drugog dana u programu obuke učestvovala i prof.dr Ljiljana Miočinović. Program obuke je pohađalo 16-oro polaznika: 6 stručnih radnika zaposlenih u Centru za socijalni rad za opštinu Čoka, 8 radnika zaposlenih u OJ Centra za socijalni rad za opštinu Čoka „Služba za ostvarivanje lokalnih usluga socijalne zaštite“, od čega je 6 zaposleno u Dnevnom boravku, a 2 u službi Pomoć u kući, kao i psiholog i pedagog Osnovne škole „Jovan Popović“ u Čoki.

S obzirom da je u svakodnevnom radu Centra za socijalni rad za opštinu Čoka uočen porast broja mladih sa asocijalnim ponašanjem kao i mladih u sukobu sa zakonom i da je Centar dužan da razvija preventivne programe koji doprinose sprečavanju i suzbijanju socijalnih problema u zajednici, znanja i veštine stečene prilikom ovog stručnog usavršavanja pokazale su se kao vrlo korisne i praktično upotrebljive u daljem radu Centra na prethodno navedenim pitanjima.

Što se tiče samog sadržaja programa obuke, autorke su akcenat stavile na razvijanje socijalnih veština koje se definišu kao sva ona socijalno prihvatljiva, naučena ponašanja, koja omogućuju pojedincu da ostvaruje interakciju sa drugima na način koji dovodi do pozitivnih i izbegavanja negativnih reakcija. Program obuke je obuhvatao i niz drugih tema kao što su: Moralni razvoj i moralno vaspitanje, Vršnjački odnosi i njihov značaj u razvoju mladih, Mere i programi za prevenciju nasilja u školi, Struktura i načini rešavanja konflikata, Razvojne karakteristike adolescenata.