Odobreni projekti centru za socijalni rad za opštinu Čoka

Centru za socijalni rad za opštinu Čoka odobrena su 3 projekta: dva od strane Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju i jedan od strane Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice, dok je Opštini Čoka odobren projekat za koji je konkurisala u maju 2014. godine kod Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, a koji je namenjen Dnevnom boravku za decu i mlade sa smetnjama u razvoju.

Projektom Klub za mlade „OK“ nastavlja se rad Kluba za mlade po „modelu Grig“, koji je formiran oktobra 2011. godine i čiji je rad po planiranim projektnim aktivnostima podržanim od strane Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju završen krajem 2013. godine. Cilj projekta je pružanje podrške i pomoći mladima sa poremećajima u ponašanju da razvijaju konstruktivne odgovore na životne teškoće, razvoj socijalnih veština, prihvatanje sebe i drugih i preuzimanje odgovornosti za sebe i svoje odnose. Projektnim aktivnostima biće obuhvaćeno od 8 do 15 mladih sa cele teritorije opštine Čoka, uzrasta od 12 do 18 godina.

Drugi projekat pod nazivom „Savetodavna podrška roditeljima dece i mladih sa smetnjama u razvoju“ ima za cilj poboljšanje usluge dnevnog boravka za decu i mlade sa smetnjama u razvoju kroz savetodavno-terapijsku podršku porodici kako bi uspešno obavila svoju ulogu. Cilj savetovanja roditelja dece i mladih, korisnika usluge dnevnog boravka za decu i mlade sa smetnjama u razvoju je razvoj partnerskog odnosa sa roditeljima radi prevazilaženja osećaja bespomoćnosti, podizanja nivoa samopouzdanja, što će neminovno dovesti do promena u njihovom ukupnom porodičnom funkcionisanju i kvalitetu brige o detetu. Takođe, kroz grupni edukativni rad, roditelji će biti upoznati i sa pravima osoba sa invaliditetom i osnaženi za samoorganizovanje, a krajnji ishod je izrada vodiča za prava roditelja i osnivanje udruženja.

Projektom koji je odobren od strane Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice biće omogućena izrada tabli na srpskom jeziku i na jeziku nacionalne manjine-mađarskom, na objektima u kojima se pružaju dnevne usluge u zajednici-Pomoć i nega u kući, Dnevni boravak za decu i mlade sa smetnjama u razvoju i Volonterski centar, putokaza u njihovoj blizini, tablica sa imenima novozaposlenih i njihovih pozicija na radnim prostorijama u Centru za socijalni rad, kao i dvojezični natpis na službenom vozilu Centra. Cilj projekta je vidljivost rada Centra i informisanje što većeg broja građana na jeziku nacionalne manjine-mađarskom o dnevnim uslugama socijalne zaštite radi prevencije i otklanjanja posledica različitih društvenih problema.

Cilj projekta koji je odobren Opštini Čoka jeste razvoj i poboljšanje kvaliteta dnevne usluge u zajednici-dnevni boravak za decu i mlade sa smetnjama u razvoju, a čiji je pružalac Centar za socijalni rad za opštinu Čoka. Realizacijom projektnih aktivnosti Dnevni boravak će nastaviti sa programskim sadržajima koji doprinose punoj integraciji dece i mladih sa smetnja u razvoju u zajednici.

Ardala T.