Održan seminar na temu “Rad sa nasilnicima u Centru za Socijalni Rad”

U cilju unapređenja sveobuhvatne zaštite žrtava nasilja u porodici sa kojima rade centri za socijalni rad na teritoriji Republike Srbije, organizovan je od strane Pokrajinskog sekretarijata za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova dvodnevni seminar pod nazivom „Rad sa nasilnicima u centru za socijalni rad“. Napredni seminar, koji je akreditovan od strane Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu održan je u Kanjiži 14. i 15. aprila 2014. godine.

Autorke ovog programa koji sprovodi Autonomni ženski centar su Nedeljkov Jeca, psihološkinja i Banauh-Brusin Marija, diplomirana socijalna radnica, obe zaposlene u Gradskom centru za socijalni rad Beograd, Odeljenje Zemun. Polaznici seminara bili su profesionalci, zaposleni u centrima za socijalni rad (voditelji slučaja, supervizori i pravnici) širom Vojvodine, između ostalih i stručni radnici Centra za socijalni rad za opštinu Čoka.

Ciljevi ovog akreditovanog programa su sticanje veština za prepoznavanje i utvrđivanje nasilja u kontaktu sa nasilnikom, za uspostavljanje granica i pravila u odnosu između stručnog radnika i nasilnika i za primenu standardnih socijalnih intervencija prema nasilniku, razumevanje odnosa između nasilnika i stručnog radnika u centru za socijalni rad, usvajanje ključnih principa, pravila i tehnika u radu sa nasilnicima, usvajanje veština za organizovanje tretmana nasilnika u centru za socijalni rad i usvajanje pravila za uspostavljanje sigurnosti/bezbednosti stručnih radnika.

Kroz rad senzibilisanih profesionalaca u oblasti nasilja u porodici pokazalo se da je zaštita žena i dece kao žrtava nasilja efikasnija kada se u proces zaustavljanja nasilja aktivno uključi nasilnik. Naime, nije žrtva jedina odgovorna da se bori sa nasiljem i da se menja, već se fokus odgovornosti za zaustavljanje nasilja prebacuje na nasilnika, koji mora da promeni svoje ponašanje.

Ardala T.