U Čoki održana obuka pravnika u centrima za socijalni rad

U Gradskoj gostioni „Ždrebac“ u Čoki, u periodu od 10. do 12. januara 2014. godine, realizovan je akreditovani program Obuka pravnika u centrima za socijalni rad. Program je namenjen obuci profesionalaca – pravnika u centrima za socijalni rad u Srbiji, a veštine koje se njime razvijaju široko su primenljive u radu sa svim osetljivim grupama koje se nalaze u sistemu socijalne zaštite.

Ciljevi programa obuke su usmereni na: sticanje znanja i razvijanje veština komunikacija i timskog rada, koje su široko primenljive u gotovo svim uslugama koje se pružaju u okviru socijalne zaštitite, osposobljavanje pravnika u oblasti socijalne zaštite za efikasno i efektivno sprovođenje upravnog postupka, učestvovanje u stručnim postupcima u okviru metode vođenja slučaja, učestvovanje u pružanju usluga stručnog rada u integrativnom modelu socijalne zaštite, ostvarivanje osnovnih principa i ciljeva SRSZ kao što su: najbolji interes korisnika kroz njihovu aktivnu participativnost u ostvarenju usluga, učestvovanje u donošenju odluka koje se tiču njihovog života, razvoj socijalnog partnerstva, osnaživanje korisnika i razvoj njihovih ličnih snaga i potencijala, unapređenje kvaliteta života.

Autori, a ujedno i realizatori ovog programa obuke su Vulević Dragan, diplomirani pravnik, viši savetnik, načelnik Odeljenja za upravno-nadzorne poslove u oblasti porodično pravne zaštite u Ministrastvu rada, zapošljavanja i socijalne politike Republike Srbije i Jovanović Vladan, diplomirani pravnik, specijalista porodične medijacije-samostalni konsultant. Pored njih autorka programa obuke je i Paunović Suzana, diplomirani pravnik i direktor Kancelarije za ljudska i manjinska prava. Obuku je pohađalo 13 diplomiranih pravnika, koji su zaposleni u centrima za socijalni rad širom Srbije (Paraćin, Ražanj, Bačka Palanka, Odžaci, Stara Pazova, Srbobran, Kikinda, Kula i Čoka), kao i 1 diplomirani pravnik iz Doma za lica sa oštećenim vidom „Zbrinjavanje“ iz Pančeva.