Volonterski centar

Volonterizam je mobilizacija i angažovanje pojedinaca i grupa koji dobrovoljno pristaju da pružaju usluge određenoj populaciji, uz adekvatnu selekciju i pripremu.

Volonterizam je zasnovan na idejama samopomoći i uzajamne pomoći. Najčešće se sprovodi u humanitarnim, socijalnim kao i nevladinim organizacijama.

Volonteri se vode kao neprofesionalci, ali uz dobru selekciju, pripremu, superviziju i fedback mogu postići znatan stepen profesionalizma.

Volontiranje je deo istorije skoro svake civilizacije i počiva na ideji da se globalno ne završava, već počinje lokalnim.

Volontiranje u Republici Srbiji jeste definisano Zakonom o volontiranju donešenom 06.12.2010. godine.

U okviru ovog Zakona volontiranje predstavlja organizovano dobrovoljno pružanje usluge ili obavljanje aktivnosti od opšteg interesa, za opšte dobro ili za dobro drugog lica, bez isplate novčane naknade i potraživanja druge imovinske koristi, osim ako Zakonom nije drukčije određeno.

Postoje dva načina volontiranja:

– Kratkoročno volontiranje, koje predstavlja volontiranje koje ne traje duže od 10 časova nedeljno.
– Dugoročno volontiranje, koje predstavlja volontiranje koje traje duže od 10 časova nedeljno, najmanje 3 meseca bez prekida.

Pod volontiranje ne smatra se:

-vreme provedeno na stručnom usavršavanju;
– rad van radnog odnosa;
– obavljanje usluga koje je lice dužno da pruži drugom licu;
– obavljanje uobičajenih usluga u porodičnim odnosima;
– obavljanje poslova Crvenog Krsta;
– obavljanje poslova u poslitičkim strankama, sindikatima;
– obavljanje „ad hoc“ aktivnosti od opšteg interesa.
Volonter može biti svako domaće ili strano fizičko lice, najmanje starosti 15 godina.

Organizator volontiranja može biti pravno lice čiji osnovni cilj nije sticanje dobiti.
Međutim organizator volontiranja može biti i privredno društvo i javno preduzeće pod određenim uslovima, kao i državni organi (organi autonomne pokrajine, lokalne samouprave, mesne zajednice).

Korisnik volontiranja može biti fizičko lice, pravno lice čiji osnovni cilj nije sticanje dobiti.

Volonter prilikom svog angažovanja nema pravo na novčanu nadoknadu ili neku drugu imovinsku korist.

U Opštini Čoka, je od 01.01.2013. godine otvoren „Volonterski centar“ koji deluje u okviru Centra za socijalni rad za Opštinu Čoka – organizaciona jedinica – služba za ostvarivanje lokalnih usluga socijalne zaštite.

Članovi „Volonterskog centra“ mogu biti svi mladi iz Opštine Čoka, ali i šire koji su starosti između 15 – 30 godina.

Dokumentacija koja se podnosi prilikom prijave:

– Popunjena Prijava za volontere koja se dobija na licu mesta;
– Saglasnost roditelja ili staratelja za maloletnu decu;
– Potvrda o volontiranju iz neke druge organizacije u zemlji ili inostranstvu.

Volonterski centar Čoka

Volonterski centar Čoka, je od 01.01.2013. godine postao deo Organizacione jedinice Centra za socijalni rad za Opštinu Čoka – Služba za ostvarivanje lokalnih usluga socijalne zaštite.

Registrovan je u Ministarstvu za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku kao organizator kratkoročnih volontiranja u zajednici.

U okviru svog rada bavi se organizovanjem i realizacijom aktivnosti iz oblasti: kulture, obrazovanje, sporta, zdravlja, humanitarnog rada, socijalnih pitanja, zaštite životne sredine, omladinske politike… Što se članstva tiče, registrovano je 25 aktivnih volontera sa teritorije cele Opštine Čoka, starosti između 15-30 godina.

Svoj rad i aktivnosti sprovodi na osnovu akcionog plana za 2013. godinu.

Kao prvu aktivnost definisanu akcionim planom za 2013. godinu organizovano je obeležavanje Dana zaljubljenih – Svetog Valentina i dana vinogradara Svetog Trifuna, 14.02.2013. godine na platou ispred „Doma Kulture“ u Čoki. U okviru kojeg je postavljen štand na pomenutom mestu, na kojem su volonteri svojim sugrađanima delili kuvano vino (sponzorstvo Vinarije Čoka) i ručno izrađena srca, sa ciljem promovisanja samog Volonterskog centra, kao i međusobne tolerancije, ljubavi, poštovanja i drugih društvenih vrednosti.

Drugu aktivnost predstavljalo je obeležavanje Dana borbe protiv Tuberkuloze, 24.03.2013. godine. Organizovanom 22.03.2013. sa početkom u 12 časova u prostorijama Osnovne škole „Jovan Popović“, na inicijativu Volonterskog centra, a u saradnji sa Domom zdravlja u Čoki i Osnovnom školom „ Jovan Popović“ u Čoki. Organizovano je kao predavanje o rizicima i načinima prevencije TBC – a za učenike 7. i 8. razreda Osnovne škole. Predavači su bili dr Osvit Čpajaković i dr Levai Ibolja.

U narednom periodu se planira inteziviranje aktivnosti na promociji volonterizma kao načina aktivnog uključivanja mladih u život zajednice kako u opštinskom centru tako i u ostalim mesnim zajednicama.

Planira se poseta svim školama sa teritorije Opštine Čoka u cilju približavanja mladima vrednosti volonterskog rada i podsticanje za prijavljivanje novih volontera i ujedno rast i razvoj volonterske mreže u našoj opštini.

Zainteresovani mladi za volonterski rad mogu se informisati putem društvene mreže –facebook , putem telefona broj 71-101,e-mail volonterskicentar.coka@gmail.com ili lično svaki radni dan od 07-14sati u prostorijama u ulici Potiska 24 kod kordinatora Vladimira Števanova.

Kontakt podaci:

„Volonterski centar“
Potiska 24, Čoka
Telefon: +381230/71-101
email/ volonterskicentar.coka@gmail.com
facebook fun page/ Help centar Čokanski volonteri
Radno vreme centa, svakog radnog dana – od 07 h do 14h
Koordinator – Vladimir Števanov