Klub za mlade “Biti OK”

Imajući u vidu tešku socio-ekonomsku situaciju u opštini Čoka i sve veći broj socio-materijalno ugroženih porodica i mladi iz tih porodica doživljavljavajući životne teškoće kao što su materijalna oskudica, konfliktni odnosi, gubici, bolest, nebriga i dr. koje su previše napregle njihove lične, porodične i društvene snage sve do nivoa ugrožavanja životnih potreba (fizičkih, sigurnosti, ljubavi, pripadnosti ,samopoštovanja ) i kao krajnju posledicu dovele do ometanja razvoja mlade osobe. Ukoliko se u trenutku doživljavanja nema adekvatnih uslova i podrške javljaju se ponavljani i trajni obrasci ponašanja u smislu kršenja socijalnih normi i ugrožavanja prava drugih ljudi što ima višestruke u negativne posledice i prediktivnost za nastajanje ozbiljnijih poremećaja na starijem uzrastu.
Navedeni problemi su opredelili CSR Čoku da razvija projektne aktivnosti namenjene mladima kako bi blagovremeno ,integrativnim pristupom doprineli ublažavanju nepovoljnih životnih okolnosti koje su dovele do nepoželjenih oblika i ponašanja.

Projektna ideja koja je podržana od strane Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo,socijalnu politiku i demografiju i u 2012.g. se zasniva na formiranju kluba za mlade po modelu Grig odnosno primena metode socioterapijskog rada. Klub „Biti OK“ razvija usluge koje mogu omogućiti mladima da razvijaju konstruktivne odgovore na životne teškoće,razvoj socijalnih veština, prihvataju sebe i druge i preuzimaju odgovornost za sebe i svoje odnose. Projektnim aktivnostima su obuhvaćena deca i mladi sa teritorije opštine Čoka koji su u sukobu sa zakonom (krivična dela, prekršaji),mladi sa asocijalnim ponašanjem i drugi mladi u riziku. Klub je osnovan pri Centru za socijalni rad ,u izdvojenoj jedinici „Help centar“koji je adpatiran, opremljen sa računarima, pristupom internetu i omogućuje dovoljno prostora za grupni rad.Ukupan broj dece uključenih u rad kluba je 13.